';

Clozapine – Farmaplant (Taizhou Xingming Pharmaceutical Co. Ltd., China )